TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILI PLATFORMEI SMARTY

DESTINATE TRANSPORTATORILOR TAXI

 

Ultima actualizare: Octombrie 2023

Vă mulțumim că ați ales Smarty!

Smarty este o aplicație informatică de tip MaaS (i.e., mobilitate ca serviciu), operată de Smarty Ride Tech, prin care se asigură inclusiv intermedierea dintre pasageri și furnizorii de servicii de transport înrolați în platforma Smarty, furnizori cu care Smarty Ride Tech a încheiat contracte specifice de furnizare servicii de intermediere, sau, după caz, prin care Smarty furnizează direct servicii de mobilitate către Pasageri.

 

Smarty Ride Tech vă informează că:

 

 

 

 

 


 1. 1.DEFINIȚII ȘI INTERPRETĂRI 

 

  1. 1.1.În cadrul acestor Termeni și Condiții, termenii de mai jos au următorul înțeles: 

Comandă

înseamnă, în scopul prezenților Termeni și Condiții, acțiunea realizată de Pasager pentru solicitarea serviciilor de transport de tipul celor îndeplinite de Transportator, prin intermediul Șoferilor, prin platforma Smarty;

Cont Colector

pentru scopul acestor Termeni și Condiții, înseamnă contul bancar RO85BREL0002003010930101, deschis pe numele Smarty Ride Tech la Libra Internet Bank, din care Smarty Ride Tech va face plata către Șofer sau Transportator a sumelor care li se cuvin, potrivit Termenilor și Condițiilor;

cont de Șofer” și/ sau „cont Șofer

înseamnă interfața platformei Smarty la care Șoferii au acces și în cadrul căreia beneficiază de serviciile de intermediere ale Smarty Ride Tech, ulterior parcurgerii etapelor de înrolare din aplicația Smarty dedicată Șoferilor;

cont de Transportator” și/ sau „cont Transportator

înseamnă secțiunea dedicată în cadrul platformei Smarty prin care Transportatorii se înregistrează cu scopul de a avea transparență și acces facil la informații referitoare la activitatea Șoferilor săi în cadrul platformei Smarty;

Cursă

înseamnă cursa de transport în regim taxi efectuată prin platforma Smarty, ca urmare a acceptării unei Comenzi de către un Șofer și Pasager;

Legea 38/2003

înseamnă Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Parteneri Contractuali

 

înseamnă persoanele juridice cărora Smarty le furnizează servicii Smarty Business, în baza unui contract și a unor Termeni și Condiții agreate cu acestea;

Pasager

înseamnă, pentru scopul acestor Termeni și Condiții, orice persoană care accesează platforma Smarty fiind interesată inclusiv de serviciile de transport în regim de taxi oferite de partenerii contractuali ai Smarty Ride Tech care au acceptat Termenii și Condițiile platformei Smarty, având ca obiect furnizarea serviciilor de intermediere prin intermediul platformei Smarty, și care plasează o Comandă pentru o Cursă;

Părți

înseamnă Smarty Ride Tech și Transportatorul, direct sau prin intermediul Șoferilor;

platforma

Smarty” și/ sau „Smarty

înseamnă aplicația informatică Smarty prin intermediul căreia sunt puse în legătură cererea și oferta pentru servicii de mobilitate și transport, și care cuprinde toate interfețele de lucru asociate activității de intermediere, precum: aplicația Smarty destinată Pasagerilor, aplicația Smarty destinată Șoferilor, aplicația Smarty destinată Transportatorilor, website-ul Smarty, etc. Ca regulă, pentru prezenții Termeni și Condiții, platforma Smarty are în vedere interfața dedicată Transportatorilor.

Prețul Cursei

înseamnă contravaloarea Curselor efectuate de Pasageri prin platforma Smarty astfel cum este afișată pe dispozitivul taximetru utilizat de Șofer. Pentru claritate, Tariful Cursei poate fi diferit de Prețul Cursei, respectiv, pentru Serviciul de transport efectuat, Șoferul va încasa exclusiv valoarea cursei înscrisă pe taximetru, potrivit Legii 38/2003;

Prețul Serviciilor Smarty

înseamnă costul plătit de Șofer sau Transportator (pentru fiecare Șofer în parte), în contraprestație pentru serviciile de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin intermediul Smarty, așa cum acestea sunt identificate în acești Termeni și Condiții sau notificate în orice alt mod;

Servicii de transport

înseamnă serviciile de transport în regim taxi oferite de Transportatori și Șoferi prin intermediul platformei Smarty;

Serviciile Smarty

înseamnă serviciile oferite de Smarty Ride Tech prin Platforma Smarty în scopul încheierii și executării de contracte de transport persoane, inclusiv, dar fără a se limita la serviciile menționate în art. 5 și art.6  din Termenii și Condițiile aplicabile Utilizatorilor;

Serviciile Smarty Business

reprezintă servicii specifice de intermediere care constau într-un sistem de agregare și integrare facilă a comenzilor de transport furnizate de Smarty Partenerilor Contractuali în beneficiul unor terțe persoane (de exemplu, angajați ai Partenerilor Contractuali). Pentru claritate, în cazul Serviciilor de Transport comandate de un Partener Contractual, calitatea de Pasager o vor avea persoanele desemnate de respectivul Partener Contractual;

Smarty Ride Tech” și/ sau „Societatea” și/sau „Smarty”

înseamnă SMARTY RIDE TECH S.R.L., o societate înregistrată în conformitate cu legile din România, al cărei sediu principal este în Bucureşti, Sectorul 6, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 6E, , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9333/2020, cod unic de înregistrare 42876600;

Suport durabil

înseamnă orice instrument care permite stocarea informațiilor adresate, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare și pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informației respective, și care permite reproducerea, fără modificări, a informațiilor stocate. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice notificare efectuată de Societate prin Platforma Smarty este considerată a fi făcută pe suport durabil, fiind păstrată de Societate;

Șofer

înseamnă conducătorul auto al unui vehicul înscris pe autorizația de taxi, care deține certificat de atestare profesională, fiind autorizat să presteze servicii de transport în regim taxi și care este înregistrat în platforma Smarty ca Șofer. Pentru claritate, Șoferul poate avea el însuși calitatea de Transportator, sau poate fi într-o relație de muncă sau de colaborare cu un Transportator;

Tariful” și/ sau „Tariful Cursei

înseamnă contravaloarea totală încasată de la Pasager ca urmare a efectuării unei Curse prin platforma Smarty;

Transportator

înseamnă persoana fizică, asociație familială sau persoana juridică înregistrate la registrul comerțului pentru a desfășura activități de transport cu vehicule rutiere, care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi potrivit Legii 38/2003.

 

  1. 1.2.Pentru claritate: 

   1. 1.1.1.termenii utilizați cu majuscule în cadrul acestor Termeni și Condiții au înțelesul atribuit mai sus; 

   2. 1.1.2.în cadrul acestor Termeni și Condiții, orice referință la numărul singular include, de asemenea, o referință la numărul plural și viceversa; 

   3. 1.1.3.în cadrul acestor Termeni și Condiții orice referire la genul masculin va include, de asemenea, o referire la genul feminin și / sau neutru și viceversa. 

 

 1. 2.INTERMEDIEREA PRIN PLATFORMA SMARTY  

Ce tip de servicii furnizează Smarty Ride Tech prin intermediul Smarty?

  1. 2.1.Smarty Ride Tech prestează servicii de intermediere prin intermediul platformei Smarty în beneficiul Transportatorilor, asigurând punerea în contact a ofertei lor de Servicii de transport, cu cererea din partea Pasagerilor interesați.  

  2. 2.2.Acceptarea și executarea Comenzilor se face prin intermediul platformei Smarty de către Șoferii care au un cont de Șofer în platforma Smarty ca urmare a asocierii lor la contul Transportatorului. 

  3. 2.3.În baza prezenților Termeni și Condiții, Smarty Ride Tech pune la dispoziția Transportatorului, pentru Șoferii identificați, aplicația Smarty dedicată Șoferilor, dar și aplicația Smarty dedicată contului de Transportator, prin care are acces în mod transparent la informații privind activitatea Șoferilor săi în cadrul Smarty. 

Care este scopul platformei Smarty?

  1. 2.4.Scopul platformei Smarty este asigurarea afișării față de Șoferi a cererilor Pasagerilor, precum și punerea în contact dintre Pasageri și Transportatori, prin intermediul Șoferilor, în vederea executării Comenzilor. Prin interfața specială din cadrul platformei Smarty pentru Transportatori, Transportatorii beneficiază în mod transparent și facil de informații privind activitatea Șoferilor asociați contului său și prin intermediul cărora prestează Servicii de transport prin platforma Smarty. Utilizarea platformei Smarty pentru alte scopuri nu este permisă, iar Smarty Ride Tech nu va fi responsabilă pentru nicio pagubă cauzată de această utilizare neautorizată. 

  2. 2.5.Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a-și modifica serviciile în orice moment pentru a-și dezvolta în continuare serviciile și a le îmbunătăți din punct de vedere al calității. 

  3. 2.6.Transportatorul cunoaște și acceptă faptul că prin intermediul platformei Smarty, Smarty Ride Tech poate pune mai mulți Transportatori, precum și alți transportatori autorizați/ furnizori de servicii de mobilitate, în legătură cu Pasagerii, iar un Transportator nu poate pretinde și nu are are drepturi exclusive sau preferențiale cu privire la accesul și utilizarea platformei Smarty. 

Care este rolul Șoferilor înregistrați de Transportator în platforma Smarty?

  1. 2.7.Ca urmare a acceptării Termenilor și Condițiilor de către Transportator, Smarty Ride Tech acordă acces în cadrul platformei Smarty, prin crearea unui cont de Șofer, pentru acei Șoferi identificați de Transportator, de la momentul acceptării acestor Termeni și Condiții sau, după caz, pe parcursul derulării colaborării cu Smarty Ride Tech. 

  2. 2.8.Transportatorul declară și garantează că va aduce la cunoștința Smarty Ride Tech de îndată orice modificare cu privire la condiție de funcționare (inclusiv cele de autorizare) privind flota sa sau cu privire la Șoferii înregistrați în platforma Smarty cu un cont asociat contului Transportatorului.  

  3. 2.9.Transportatorul își asumă și garantează față de Smarty Ride Tech că orice obligație a Smarty Ride Tech față de Transportator poate fi executată față de Șoferii identificați de Transportator și că orice drept al Transportatorului poate fi exercitat de către Șoferii înregistrați în platforma Smarty de Transportator, aceștia fiind deplin împuterniciți în acest sens de către Transportator, actele acestora fiindu-i opozabile. Pe cale de consecință, Smarty Ride Tech este exonerat de orice răspundere față de Transportator în măsura în care Smarty Ride Tech execută obligația față de Șofer, fără nicio notificare sau informare prealabilă a Transportatorului. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv, dar fără a se limita la: înștiințarea cu privire la modificarea/ actualizarea Termenilor și Condițiilor, efectuarea și încasarea plăților, emiterea documentelor fiscale, etc. 

  4. 2.10.Transportatorul se obligă să informeze Șoferii cu care va presta Serviciile de transport prin intermediul Smarty cu privire la TOATE obligațiile și garanțiile asumate, dar și alte dispoziții prevăzute prin prezenții Termeni și Condiții. 

  5. 2.11.Transportatorul înțelege și acceptă că Șoferii care se vor înregistra cu un cont de Șofer ca urmare a asocierii acestora contului său de Transportator vor fi obligați să accepte Termenii și Condițiile de utilizare a platformei Smarty dedicați Șoferilor taxi.  

 

 1. 3.UTILIZAREA PLATFORMEI SMARTY  

Care sunt principalele etape în înregistrarea Șoferilor în cadrul platformei Smarty de către Transportator?

  1. 3.1.În scopul furnizării Serviciilor de transport, Transportatorul înțelege că are obligația de a înregistra Șoferii în platforma Smarty, prin completarea formularului dedicat din platforma Smarty. 

  2. 3.2.În cadrul platformei Smarty dedicate Transportatorilor din cadrul platformei Smarty,  

  3. 3.3.Transportatorul va avea obligația de a furniza date și/ sau documente, precum: 

   1. 3.3.1Date și documente privind Șoferul: prenume și nume, copie carte de identitate, copie permis auto, adresa de e-mail, număr de telefon, orașul în care se vor furniza servicii de transport, contul bancar, datele privitoare la cardul de combustibil (dacă este cazul), regimul TVA aplicabil (după caz);  

   2. 3.3.2Date și documente privind mașina: model mașină, număr de înmatriculare, dispecerat, indicativ mașină, tipul de bagaje pe care le poate transporta, dotarea cu POS, paravan protecție anti-covid, alte specificații astfel cum se publică prin platforma Smarty; 

   3. 3.3.3Date și documente privind autorizarea Șoferului ca șofer de taxi: autorizație de taxi, autorizație de transport, dovada de colaborare cu un dispecerat, prețul serviciilor de transport, inclusiv prețul aferent deplasării, precum și prețul pentru staționare, după caz. 

   4. 3.3.4Date și documente privind Transportatorul: denumire, numărul de înregistrare în Registrul comerțului și Codul de identificare fiscală, sediul social, regimul TVA aplicabil, cont bancar, autorizația de transport și orice alte documente conform reglementărilor în vigoare care atestă calitatea de Transportator. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Transportatorul înțelege și este de acord cu faptul că Smarty Ride Tech are tot dreptul (dar nu și obligația) de a solicita orice alte informații și/ sau documente (i.e., autorizații, avize, permise suplimentare, dovada împuternicirii, etc.). 

  1. 3.4.Transportatorul înțelege și garantează că are obligația de a informa Șoferii înregistrați în platforma Smarty cu privire la toate obligațiile asumate prin acești Termeni și Condiții și a oricăror modificări ulterioare a acestora, și se angajează să furnizeze acestora orice documente transmise către sau primite de la Smarty Ride Tech și care vizează Șoferii ori revin Șoferilor fie în baza dispozițiilor legale, fie a relației contractuale dintre Transportator și Șofer. 

  2. 3.5.Transportatorul înțelege că are obligația de a înregistra în platforma Smarty doar Șoferi care: 

   1. 3.5.1.Au vârsta minimă legală și capacitate deplină de exercițiu; 

   2. 3.5.2.Au obținut în mod valid și deține în mod valabil toate și orice autorizații/ licențe cerute de legislația aplicabilă pentru desfășurarea Serviciilor de transport. Pe întreaga durată contractuală, Transportatorul se obligă să mențină valide toate aceste autorizații/ licențe și să informeze de îndată Smarty Ride Tech cu privire la orice anulare, încetare de valabilitate sau revocare sau invalidare în orice fel a oricăreia dintre autorizații; 

  1. 3.6.În cadrul platformei Smarty, Transportatorul înțelege și se obligă să transmită datele și documentele solicitate în conformitate cu politica internă a Smarty Ride Tech și va garanta cu privire la veridicitatea lor, pe toată durata de valabilitate a acestora. Transportatorul înțelege și se obligă să notifice întotdeauna modificarea oricăror date și/ sau informații, respectiv schimbarea, inclusiv expirarea oricăror documente puse la dispoziția Smarty Ride Tech, prin intermediul platformei Smarty. 

  2. 3.7.Transportatorul poate opta ca înregistrarea Șoferilor să se realizeze de către aceștia, prin intermediul platformei Smarty pentru Șoferi, caz în care documentele privitoare la fiecare Șofer în parte vor fi încărcate de acesta prin contul de Șofer, iar ulterior vor fi asociate contului de Transportator, fiind disponibile și în contul de Transportator.  

  3. 3.8.În cazul în care Șoferii au deja un cont creat în mod individual în platforma Smarty, anterior creării contului de Transportator, atunci acei Șoferi vor putea fi asociați contului de Transportator, caz în care contul lor de Șofer creat în mod individual va fi suspendat, iar ei vor putea presta Servicii de transport exclusiv prin intermediul contului de Șofer asociat contului de Transportator. 

 

Care sunt principalele caracteristici ale dispozitivelor pe care poate funcționa platforma Smarty?

  1. 3.9.Platforma Smarty poate funcționa pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tabletă) cu sistem de operare Android sau IOS, care are chipset GPS și are toate opțiunile specifice funcționării active optime, respectiv: 

   1. 3.9.1.opțiunea GPS activată; 

   2. 3.9.2.toate serviciile de localizare activate; 

   3. 3.9.3.opțiunea de date mobile activată; 

   4. 3.9.4.sistem de operare având minim versiunea 13.4 pentru IOS și minim 6.0 pentru Android. 

  1. 3.10.Platforma Smarty este compatibilă cu oricare dintre rețelele mobile cu conexiune de date mobile 3G, 4G sau 5G. 

Care sunt principalii algoritmi utilizați de platforma Smarty?

  1. 3.11.Ierarhizarea Serviciilor de transport și alocarea Curselor Șoferilor prin intermediul platformei Smarty este stabilită în funcție de proximitatea Pasagerului care plasat Comanda și Șofer în baza analizării unor parametrii principali, precum: distanța pe drum de la șofer la pasager, timpul de sosire, rating-ul șoferului, timpul de răspuns al șoferului.  

Care sunt beneficiile  acordate de platforma Smarty?

  1. 3.12.Smarty are intenția de a fideliza Utilizatorii, inclusiv prin posibilitatea de a accesa curse rapid, în orice circumstanțe, cu Transportatori de încredere, precum și să realizeze un serviciu de intermediere eficient, de așa natură încât să ofere Transportatorilor/ Șoferilor o încredere sporită în faptul că Utilizatorii vor efectua Cursele pe care le-au solicitat și a îi impulsiona pe aceștia să presteze servicii de calitate.  

  2. 3.13.În scopul menționat mai sus, în anumite condiții indicate în aplicație, Smarty va considera că anumiți Transportatori realizează, în beneficiul său, un serviciu de tip Service Level. Acest serviciu poate viza, de exemplu, disponibilitatea de a fi în aplicație și de a răspunde sau lua curse, preluarea de curse la anumite intervale orare, în condiții meteo nefavorabile sau în condiții nefavorabile de trafic. Lista completă de circumstanțe care pot fi considerate servicii este disponibilă în Smarty App. 

  3. 3.14.Pentru a se califica pentru beneficiile menționate mai sus, Transportatorii vor trebui să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi inclusiv, dar fără a se limita la, cumulativ sau alternativ, (i) acordul Transportatorului pentru utilizarea autofacturării în relația cu Smarty; (ii) realizarea unui număr minim de curse sau atragerea unui număr minim de clienți în Smarty App într-un anumit interval de timp; și/sau (iii) obținerea unui anumit rating minim pentru toți Șoferii aduși în Smarty App. Setul complet de condiții și parametrii relevanți pentru îndeplinirea acestora vor fi disponibile în Smarty App. 

  4. 3.15.Remunerația aferentă serviciului sus-menționat poate varia în funcție de sumele încasate de Smarty de la Utilizatori, conform informațiilor disponibile în Smarty App. 

  5. 3.16.Smarty va putea actualiza, informând în prealabil Transportatorii în Smarty App cu respectarea regulilor prevăzute la art. 7, condițiile în care prestațiile Transportatorilor sunt considerate servicii din perspectiva: 

   1. 3.16.1.Condițiilor de eligibilitate pentru Transportatori; 

   2. 3.16.2.Curselor/ evenimentelor care sunt considerate ca fiind servicii în beneficiul Smarty; 

   3. 3.16.3.Valorii remunerației aferente serviciului prin raportare la sumele încasate de la Utilizatori.  

  6. 3.17.În orice caz în care între Transportator și Smarty se nasc creanțe reciproce care devin exigibile, acestea se vor compensa automat, de drept. 

 

 1. 4.PREȚUL CONTRACTULUI, TARIFE, MODALITĂŢI DE PLATĂ ȘI FACTURARE 

 

Cum se efectuează plata Serviciilor de transport ca urmare a efectuării Curselor prin platforma Smarty?

  1. 4.1.Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Transportatorul înțelege și este de acord că Prețul pentru Cursele onorate prin platforma Smarty poate fi plătit de Pasageri prin plata în numerar, plata cu cardul prin POS, plata cu cardul bancar prin intermediul platformei Smarty sau prin orice alte modalități de plată afișate în cadrul platformei Smarty.  

  2. 4.2.În baza dispozițiilor Legii 38/2003 mai exact a art. 52 alin. 3 lit. e), Șoferii asociați Transportatorului au dreptul și obligația de a încasa de la Pasager Prețul Cursei, pe baza bonului fiscal emis. Astfel, în vederea încasării conforme a Prețului Curse efectuate prin Smarty, la finalul fiecărei Curse, Transportatorul înțelege că Șoferul are obligația de a: 

   1. 4.2.1.insera în platforma Smarty Prețul Cursei, astfel cum este afișată pe dispozitivul taximetru utilizat; 

   2. 4.2.2.furniza Pasagerului bonul fiscal care atestă Prețul Cursei; 

   3. 4.2.3.păstra o copie a bonului fiscal. 

  3. 4.3.Transportatorul înțelege și acceptă faptul că în anumite condiții Smarty Ride Tech poate solicita Transportatorului, direct sau prin intermediul Șoferului, încărcarea unei fotografii cu bonul fiscal aferent unei Curse și își asumă obligația de a se conforma unei astfel de solicitări, înțelegând că în caz de neconformare, pentru situațiile în care Pasagerul va opta pentru plata cu cardul bancar prin platforma Smarty, Pasagerului nu îi va fi retrasă de pe card valoarea Prețului Cursei, și, pe cale de consecință, Prețul acelei Curse nu va fi încasat. Pentru claritate, nefurnizarea bonului fiscal poate atrage sancționarea Șoferului/ Transportatorului din partea Smarty Ride Tech în condițiile acestor Termeni și Condiții. 

 

Ce reguli speciale se aplică în cazul în care Pasagerul optează pentru plata cu cardul bancar prin intermediul platformei Smarty?

  1. 4.4.Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Transportatorul înțelege și este de acord că în cazul în care Pasagerul optează să efectueze plata cu cardul bancar prin intermediul platformei Smarty, atunci Prețul Curselor va fi perceput de Smarty Ride Tech. În acest sens, pentru perceperea Prețului Curselor, Smarty Ride Tech acționează ca un împuternicit al Pasagerilor, în baza relației contractuale avute cu aceștia ca urmare a acceptării Termenilor și Condițiilor destinate Pasagerilor.  

  2. 4.5.Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Transportatorul înțelege și acceptă faptul că implementarea plății cu cardul prin intermediul platformei Smarty se realizează printr-un operator de plată, iar Smarty Ride Tech este îndreptățit la orice moment să aleagă operatorul de plată cu care va colabora, iar în cazul în care optează pentru schimbarea operatorului de plată o astfel de schimbare nu poate atrage niciun fel de obligații de plată/ despăgubiri/ costuri în sarcina Smarty Ride Tech. Mai mult, Transportatorul înțelege și acceptă faptul Smarty Ride Tech își rezervă dreptul ca prin platforma Smarty să fidelizeze Șoferii care optează pentru încasarea Prețurilor Curselor acumulate la anumite intervale de timp sau la un anumit număr de curse, notificând beneficii acordate acestora (spre exemplu: acordarea de către Smarty a unei reduceri a Prețului Serviciilor Smarty egală cu costurile de procesare și/ sau comisioanele bancare). Pentru claritate, în cazul în care Șoferul nu îndeplinește condițiile menționate mai sus (de exemplu, încasează Prețul Curselor la un interval mai scurt sau după un număr mai mic de curse decât cele indicate în Smarty App), Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a refactura costurile comisioanelor bancare și costurile de procesare suportate de Smarty Ride Tech. Transportatorul declară că înțelege că aceste măsuri de fidelizare sunt aplicabile exclusiv Șoferilor. 

  3. 4.6.Fără a aduce atingere prevederilor acestor Termeni și Condiții (inclusiv, dar fără a se limita la cele art. 4.11 și art. 3.12-3.16), în cazul Curselor plătite cu card bancar prin intermediul platformei Smarty, dacă nu se prevede altfel prin prezenții Termenii și Condiții, pentru serviciile de transport prestate prin Smarty, Transportatorul va fi îndreptățit să încaseze de la Smarty Ride Tech exclusiv Prețul Cursei, astfel cum este înscris de acesta în interiorul platformei Smarty la finalul fiecărei Curse (în condițiile de mai sus) sau, după caz, astfel cum este înscris pe bonul fiscal pus la dispoziția Smarty Ride Tech. Pentru claritate, Smarty Ride Tech va fi obligat să transfere către Șofer/Transportator exclusiv Prețul Curselor care au fost încasate de Smarty Ride Tech de la Pasager, iar Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare și nu își asumă niciun risc cu privire la insolvabilitatea/ lipsa fondurilor Pasagerului. 

  4. 4.7.Încasarea de către Șofer/Transportator a Prețului Curselor onorate prin platforma Smarty și care au fost plătite cu card bancar prin intermediul platformei Smarty și a oricăror alte sume i se cuvin se va face la simpla cerere a Șoferului/Transportatorului prin intermediul platformei Smarty, odată ce este afișată în platforma Smarty posibilitatea ca acele sume să fie solicitate. Șoferul/ Transportatorul va avea posibilitatea să selecteze, în cadrul platformei Smarty, contul bancar sau cardul de combustibil în care își dorește să încaseze Prețul Curselor onorate prin platforma Smarty, respectiv a oricăror alte sume care i se cuvin (inclusiv cele aferente serviciului Service Level menționat la art. 3.12 – 3.16). 

  5. 4.8.Pentru încasarea de către Șofer/Transportator a Prețului Curselor onorate prin platforma Smarty și care au fost plătite cu card bancar prin intermediul platformei Smarty: 

   1. 4.8.1.Transportatorul va furniza către Smarty Ride Tech contul bancar în care va încasa sumele ce i se cuvin ca urmare a colaborării cu Smarty Ride Tech, acest cont bancar fiind ori contul bancar al Transportatorului, ori contul bancar al Șoferului. Transportatorul va putea furniza către Smarty Ride Tech, suplimentar față de contul bancar, și informațiile referitoare la un card de combustibil care îi aparține sau care aparține Șoferului, în care își dorește să încaseze, parțial sau total, sumele ce i se cuvin ca urmare a colaborării cu Smarty Ride Tech; 

   2. 4.8.2.prin simpla acceptare a prezenților Termeni și Condiții, Transportatorul înțelege să împuternicească Smarty Ride Tech să furnizeze operatorului de plată datele privind contul bancar sau cardul de combustibil, astfel încât creditarea cu Prețul Curselor să se efectueze conform celor de mai sus. 

  6. 4.9.Transportatorul poate încasa sumele plătite de Pasageri prin plata cu cardul prin intermediul platformei Smarty fie direct, fie prin intermediul Șoferilor. 

  7. 4.10.Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Transportatorul confirmă mandatul Șoferului prevăzut de Legea 38/2003 cu privire la încasarea Prețului Curselor. 

  8. 4.11.În cazul în care Pasagerul alege să plătească bacșiș Șoferului prin intermediul platformei Smarty, atunci Transportatorul înțelege că Smarty Ride Tech va facilita transferul sumelor percepute cu acest titlu de la Pasagerul plătitor de venit către Transportator, în conformitate cu dispozițiile de mai sus. În acest sens, pentru perceperea bacșișului, Smarty Ride Tech acționează ca un împuternicit al Pasagerilor, în baza relației contractuale avute cu aceștia ca urmare a acceptării Termenilor și Condițiilor destinate Pasagerilor. 

  9. 4.12.Regulile aplicabile în cazul plății cu cardul prin intermediul platformei Smarty se pot aplica și altor modalități de plată implementate la nivelul platformei Smarty, după caz, ținând cont de notificările și informațiile afișate în cadrul platformei Smarty.  

  10. 4.13.În cazul Serviciilor de transport intermediate de Smarty, în cadrul Smarty Business, modalitatea de plată pentru Serviciile de transport și pentru orice alte sume poate diferi, în funcție de înțelegerea contractuală dintre Smarty și Partenerii Contractuali. 

 

Care este Prețul Serviciilor Smarty și cum se efectuează plata acestuia?

  1. 4.14.Pentru a avea acces la serviciile oferite de Smarty Ride Tech, Transportatorul înțelege și este de acord cu faptul că Smarty Ride Tech va încasa de la Șoferi Prețul Serviciilor Smarty. Prețul Serviciilor Smarty va fi publicat în platforma Smarty, iar orice modificare a acestuia se va notifica cu respectarea regulilor prevăzute la art. 7 de mai jos. 

  2. 4.15.Pentru a avea acces la serviciile oferite de Smarty Ride Tech, Transportatorul înțelege și este de acord ca Șoferii să efectueze plata Prețului Serviciilor Smarty la cerere, în avans pentru perioada calendaristică următoare. Accesul Șoferilor în platforma Smarty se va permite exclusiv pentru perioada pentru care s-a plătit Prețul Serviciilor Smarty în avans, iar după expirarea perioadei pentru care Prețul Serviciilor Smarty a fost plătit în avans, Șoferul va putea utiliza platforma Smarty pentru Șoferi exclusiv ca urmare a plății Prețului Serviciilor Smarty. Smarty Ride Tech este îndreptățit să ofere reduceri comerciale la Prețul Serviciilor Smarty care vor fi notificate în platforma Smarty.  

  3. 4.16.Plata Prețului Serviciilor Smarty se va efectua în contul bancar indicat in platforma, prin intermediul platformei Smarty, sms ori prin altă modalitate de plată notificată de Societate în platforma Smarty. 

  4. 4.17.Smarty Ride Tech va emite factura aferentă perioadei plătite la începutul fiecărei luni calendaristice. Factura va fi emisă pe numele alocat/ utilizat pentru crearea contului de Șofer și va fi transmisă către Șofer în platforma Smarty. 

  5. 4.18.Transportatorul va putea opta să plătească el Prețul Serviciilor Smarty pentru toți sau o parte din Șoferii înscriși în platforma Smarty, caz în care aceste facturi se vor emite pe numele Transportatorului și vor fi transmise și către acesta. 

  6. 4.19.În cazul funcționalității plata cu cardul prin intermediul platformei Smarty, Prețul Serviciilor Smarty include atât facilitarea comenzilor și abonamentul plătit conform clauzei 4.14, cât și intermedierea și facilitarea colectării Prețului Curselor. Pentru claritate, Prețul Serviciilor Smarty nu va include costurile de procesare și/ sau comisioanele bancare. Valorile acestor costuri/ comisioane vor fi notificate prin intermediul platformei Smarty și refacturate Transportatorilor. 

  7. 4.20.În situația prevăzută la 4.18, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a oferi reduceri comerciale la Prețul Serviciilor Smarty, în condițiile anunțate prin platforma Smarty, inclusiv prin raportare la nivelul costurilor de procesare și/ sau al comisioanelor bancare. 

       

 1. 5.PRINCIPALELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR 

Care sunt garanțiile acordate de Smarty Ride Tech cu privire la funcționarea platformei Smarty?

  1. 5.1.În măsura în care sunt în conformitate cu politica internă a Smarty Ride Tech și cu respectarea funcționalităților Smarty, Smarty Ride Tech se angajează să publice în cadrul platformei Smarty toate Comenzilor transmise de Pasageri, astfel încât cererea și oferta de Servicii de transport să se întâlnească.  

  2. 5.2.Smarty Ride Tech NU garantează funcționarea fără întreruperi a platformei Smarty, dar se angajează să remedieze în cel mai scurt timp posibil orice presupuse defecțiuni legate de funcționarea platformei Smarty.  

  3. 5.3.Smarty Ride Tech NU garantează funcționarea conformă a platformei Smarty în cazurile în care dispozitivul utilizat de Transportator/Șofer pentru utilizarea platformei Smarty și gestionarea contului de Transportator/Șofer utilizează un software și/ sau alte funcționalități și/ sau are instalate diverse aplicații care ar putea interveni sub orice formă asupra funcționării în parametrii normali a platformei Smarty, inclusiv atunci când conexiunea la internet este realizată prin rețea wireless.  

  4. 5.4.Smarty Ride Tech NU își asumă responsabilitatea pentru niciun incident care ar avea loc în timpul furnizării serviciilor de transport de către Transportator, direct sau prin intermediul Șoferilor. 

  5. 5.5.Smarty Ride Tech dorește să pună la dispoziția Transportatorilor, Șoferilor și Pasagerilor, un serviciu de intermediere cât mai eficient. În acest sens, există posibilitatea ca, în mod excepțional, în scopuri de mentenanță / actualizare a platformei Smarty, aceasta să fie temporar indisponibilă pentru utilizare, iar Transportatorul este de acord cu astfel de situații excepționale.  

Care sunt principalele obligații asumate de Transportatori în relația cu Smarty Ride Tech?

  1. 5.6.Transportatorul înțelege că are obligația de a furniza informații reale și corecte când sunt solicitate odată cu încheierea sau în cursul derulării colaborării cu Smarty Ride Tech, fiind responsabil pentru toate informațiile și/ sau documentele furnizate în relația cu Smarty Ride Tech. 

  2. 5.7.Transportatorul garantează că toate documentele și informațiile care atestă calitatea Transportatorului/ Șoferilor săi, licența, identitatea Transportatorului/ Șoferilor săi, precum și toate documentele puse la dispoziție către Smarty Ride Tech, sunt în conformitate cu originalul și își asumă întreaga responsabilitate pentru veridicitatea conținutului acestora pe toată perioada de utilizare a platformei Smarty. 

  3. 5.8.Transportatorul se obligă: 

   1. 5.8.1.să dețină o autorizație pentru transportul în regim taxi valabilă pe toată durata acestor Termeni și Condiții. Suspendarea/Încetarea valabilității autorizației de taxi a Transportatorului duce la încetarea automată a Termenilor și Condițiilor, de la momentul aducerii la cunoștință a acestui fapt Smarty Ride Tech. Transportatorul este răspunzător pentru prestarea serviciilor cu deținerea tuturor autorizațiilor/licențelor/avizelor cerute de Legea 38/2003 și orice alte reglementări incidente. Transportatorul va acoperi integral orice prejudiciu suferit de către Smarty Ride Tech, ca urmare a nedeținerii de către Transportator a tuturor autorizațiilor/licențelor/ecusoanelor cerute de lege; 

   2. 5.8.2.să utilizeze la efectuarea Serviciilor de transport doar Șoferi și autoturisme pentru care au fost emise în prealabil intrării în vigoare a Termenilor și Condițiilor, autorizații de taxi valabile și care respectă în mod continuu toate prevederile legislației specifice;  

   3. 5.8.3.să raporteze Smarty Ride Tech orice modificare a informaţiilor şi datelor furnizate acestuia îndată de la apariţia oricărei astfel de modificări;  

   4. 5.8.4.să dețină autorizații de taxi pentru toți Șoferii identificați de Transportator în cadrul platformei Smarty. Transportatorul este răspunzător pentru desfășurarea activității de către Șoferii identificați cu deținerea tuturor autorizațiilor, licențelor, avizelor, permiselor, atestatelor, ecusoanelor cerute de lege. Transportatorul va acoperi integral orice prejudiciu suferit de către Smarty Ride Tech, ca urmare a nedeținerii de către Șoferii identificați de Transportator a tuturor autorizațiilor, licențelor, avizelor, permiselor, atestatelor profesionale, ecusoanelor cerute de lege; 

   5. 5.8.5.să pună la dispoziția Smarty Ride Tech toate documentele care atestă îndeplinirea obligațiilor legale pentru desfășurarea Serviciilor de transport, atât pentru Transportator cât și pentru Șoferii identificați de Transportator; 

   6. 5.8.6.să aducă la cunoștința neîntârziată a Smarty Ride Tech solicitarea de dezactivare a contului Șofer pentru orice Șofer care nu mai îndeplinește condițiile legale pentru prestarea Serviciului de transport. 

  4. 5.9.Transportatorul garantează și se obligă că va înștiința de îndată Smarty Ride Tech prin intermediul platformei Smarty atunci când permisul de conducere, licența, ecusonul, atestatul și/ sau orice alt document care justifică autorizarea sa/ Șoferilor de a presta serviciile de transport pe care le furnizează prin intermediul platformei Smarty și pe care l-a pus dispoziția Smarty Ride Tech suportă modificări de orice natură.  

  5. 5.10.Transportatorul înțelege că el și Șoferii săi sunt obligați să dețină toate documentele necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru furnizarea Serviciilor de transport, fiind singurii responsabil față de Smarty Ride Tech în ipoteza în care nu pot prezenta documentele care confirmă această calitate. 

  6. 5.11.Transportatorul înțelege că prin utilizarea platformei Smarty, atât el cât și Șoferii săi își asumă obligația de a respecta toate standardele de calitate și regulile de comportament, inclusiv cu privire la disponibilitatea Serviciilor de transport prestate prin intermediul Smarty și că va informa în mod corespunzător Șoferii cu privire la acestea.  

  7. 5.12.Transportatorul înțelege că el și Șoferii săi sunt singurii responsabili pentru furnizarea Serviciilor de transport prin intermediul platformei Smarty, fiind exclusiv răspunzători de siguranța Pasagerului.  

 

 1. 6. REGULI DE COMPORTAMENT. RĂSPUNDERE ȘI SANCȚIUNI APLICABILE  

Ce acțiuni sunt interzise în utilizarea platformei Smarty și care sunt sancțiunile aplicabile în caz de încălcare?

  1. 6.1.Atunci când se utilizează platforma Smarty, Transportatorul înțelege că NU sunt permise acțiuni prin care se poate aduce atingere, în mod direct sau indirect, intereselor Smarty Ride Tech. Astfel, pe perioada în care colaborează cu Smarty Ride Tech, cât și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la încetarea colaborării cu Smarty Ride Tech (prin încetarea Termenilor și Condițiilor, prin retragerea accesului la platforma Smarty), următoarele activități sunt interzise:  

   1. 6.1.1.încercarea de a intra, în orice mod, în conținutul platformei Smarty, ștergerea sau modificarea prin orice modalități a materialelor și informațiilor livrate sau încercarea de a acționa în acest scop;  

   2. 6.1.2.încercarea de a testa sau scana vulnerabilitatea oricărui sistem din platforma Smarty, accesând orice servere sau servicii din platforma Smarty care nu sunt publice, fără autorizare;  

   3. 6.1.3.utilizarea oricărei adrese de e-mail publicate prin intermediul platformei Smarty pentru distribuirea lor pe listele de e-mail sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau în orice alt scop decât trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al proprietarilor acestora;  

   4. 6.1.4.formularea de declarații injurioase împotriva Smarty Ride Tech și/sau cu privire la sistemul informatic pus la dispoziție de Smarty Ride Tech, direct sau indirect, prin orice canal de comunicare; 

   5. 6.1.5.răspândirea de informații false sau dezinformarea despre activitatea Smarty Ride Tech și despre aplicațiile puse la dispoziție de acesta;  

   6. 6.1.6.adoptarea de poziții publice, în presă sau pe canalele de socializare, ceea ce poate dăuna intereselor Smarty Ride Tech și/sau impact negativ asupra oricărei aplicații sau sistem care compune platforma Smarty;  

   7. 6.1.7.instigarea sau participarea la acțiuni întreprinse de terți împotriva intereselor Smarty Ride Tech (de ex. acțiuni de boicot); 

   8. 6.1.8.limbaj calomnios sau apt să aducă atingere drepturilor reprezentanților, angajaților, colaboratorilor Smarty Ride Tech sau drepturilor Smarty Ride Tech. 

  2. 6.2.Pentru nerespectarea prevederilor art. 6.1, în plus față de orice altă răspundere civilă și/ sau penală, la cererea Smarty Ride Tech, Transportatorul va putea fi obligat la o penalitate în cuantum de 100.000 RON/ încălcare sau, dacă se dovedește a fi mai mare, va putea fi obligat la acoperirea întregului prejudiciu produs. În măsura în care se stabilește că Transportatorul a încălcat obligațiile de mai sus printr-un Șofer, atunci Smarty Ride Tech va fi îndreptățit să se îndrepte împotriva oricăruia dintre aceștia (Transportator/ Șofer în culpă) pentru plata penalității și recuperarea prejudiciului produs, iar răspunderea lor este solidară. Transportatorul declară că acceptă ca simpla comunicare a notificării cu privire la încălcarea uneia sau mai multor dispoziții este suficientă pentru ca penalitatea să fie exigibilă. 

Ce reguli trebuie respectate de Transportatori în derularea Serviciilor de transport și în relația cu Pasagerii atunci când este utilizată platforma Smarty?

  1. 6.3.Atunci când Transportatorul prestează servicii de transport prin intermediul Smarty, Transportatorul își asumă că Șoferul are obligația să mențină o relație civilizată cu Pasagerul și orice limbaj licențios, inclusiv orice alt comportament (manifestat prin gesturi) care ar putea aduce atingere intereselor Pasagerului, este interzis. 

  2. 6.4.Atunci când Transportatorul prestează Servicii de transport prin intermediul Smarty, Transportatorul își asumă că Șoferul are obligația să se prezinte la Comanda acceptată, să NU întârzie la Comanda și să notifice Pasagerii cu privire la timpul necesar de preluare, respectiv orice impediment care ar putea determina întârzierea în prezentarea la adresa de preluare sau la destinație.  

  3. 6.5.Transportatorul înțelege și se asigură că informează corespunzător și Șoferul cu privire la faptul că este INTERZISĂ predarea dispozitivului pe care este instalată platforma Smarty și / sau a datelor de autentificare în platforma Smarty ca Șofer/ Transportator a unei terțe persoane. 

  4. 6.6.Transportatorul/Șoferul înțeleg că astfel de reguli de comportament sunt necesare pentru a corespunde standardelor de calitate promovate de Smarty Ride Tech în furnizarea serviciilor sale de intermediere. 

  5. 6.7.În conformitate cu reglementările în vigoare, fiecare Parte este răspunzătoare pentru pierderile cauzate de aceasta sau de către agenții săi (în această categorie fiind incluși și Șoferii înregistrați în platforma Smarty de către Transportator), celeilalte Părți, din cauza unei intenții sau a unei culpe grave. 

Ce sancțiuni pot fi aplicate Transportatorilor care nu respectă prezenții Termeni și Condiții?

  1. 6.8.Pentru încălcarea oricăror obligații și/ sau garanții asumate de Transportatori prin prezenții Termeni și Condiții, direct sau prin Șoferii săi, respectiv în cazul încălcării obligațiilor care decurg din legea aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la: obligațiile cu privire la veridicitatea documentelor și/ sau a informațiilor furnizate în relația cu Smarty Ride Tech, obligațiile asumate și/ sau regulile impuse de legislația în vigoare privind derularea Serviciilor de transport (cum ar fi lipsa documentelor justificative, a autorizațiilor/ licențelor/ altor documente prevăzute de legea în vigoare), obligațiile de plată asumate în relația cu Smarty Ride Tech (la timp și conform), Smarty Ride Tech, în funcție de gravitate, repetabilitate, istoricul Transportatorului/ Șoferului în cauză, are posibilitatea să opteze între:  

   1. 6.8.1.a restricționa accesul Transportatorului/ Șoferului la utilizarea platformei Smarty; 

   2. 6.8.2.a suspenda dreptul de utilizare a platformei Smarty față de Transportator/ Șofer; 

   3. 6.8.3.a exclude definitiv Transportatorul/ Șoferul din platforma Smarty. 

  2. 6.9.În nicio situație prevăzută la 6.8, Transportatorul/ Șoferul NU va fi îndreptățit să obțină restituirea avansului plătit din Prețul Serviciilor Smarty. 

  3. 6.10.Sancțiunile aplicate la nivelul Platformei Smarty, NU limitează posibilitatea antrenării răspunderii civile/ penale a Transportatorului/ Șoferilor, respectiv dreptul Smarty Ride Tech de a obține despăgubiri și repararea în întregime a oricărui prejudiciu adus Smarty Ride Tech (inclusiv ca urmare a afectării imaginii Smarty Ride Tech sau a platformei Smarty).  

  4. 6.11.În cazul în care Smarty Ride Tech decide să restricționeze sau să suspende furnizarea serviciilor sale de intermediere cu privire la Transportator/ un Șofer al acestuia, va transmite Transportatorului în cauză, de îndată, o justificare a deciziei respective, pe Suport durabil. 

  5. 6.12.În cazul în care Smarty Ride Tech decide să excludă definitiv din platforma Smarty și astfel să înceteze furnizarea serviciilor sale de intermediere cu privire la Transportator/ un Șofer al acestuia, va transmite Transportatorului și Șoferului în cauză cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte ca încetarea să intre în vigoare, o justificare a deciziei respective, pe Suport durabil. 

  6. 6.13.În cazul unei restricționări, suspendări sau încetări, Transportatorii/ Șoferii vor dispune de opțiunea de a clarifica faptele și circumstanțele în cadrul procesului intern de gestionare a plângerilor, iar Smarty Ride Tech va putea modifica sau revoca măsura aplicată. 

În ce situații excluderea poate interveni fără obligația respectării unui termen de preaviz?

  1. 6.14.Perioada preavizului NU se va aplica în cazul în care Smarty Ride Tech:  

   1. 6.14.1.trebuie să respecte o obligație legală sau de reglementare ce impune întreruperea definitivă a furnizării serviciilor sale de intermediere într-o manieră ce nu îi permite să respecte perioada de preaviz;  

   2. 6.14.2.exercită un drept de încetare în baza unui motiv imperativ bazat pe legislația în vigoare; 

   3. 6.14.3.poate demonstra încălcarea mod repetat a Termenilor și Condițiilor de utilizare a platformei Smarty, caz în care Transportatorului/ Șoferului i se va furniza o justificare pentru această decizie, pe Suport durabil, rezultatul fiind încetarea definitivă a furnizării serviciilor de intermediere. 

 

În ce situații Smarty Ride Tech nu are obligația să justifice măsura restricționării, suspendării sau excluderii?

  1. 6.15.Smarty Ride Tech nu trebuie să ofere o justificare atunci când are o obligație juridică sau regulamentară de a nu specifica faptele sau circumstanțele specifice sau motivul sau motivele obiective aplicabile sau în cazul în care Smarty Ride Tech poate demonstra că Transportatorul/ Șoferul în cauză a încălcat în mod repetat Termenii și Condițiile aplicabile. 

Care sunt consecințele restricționării, suspendării sau excluderii definitive a unui cont de Transportator?

  1. 6.16.Restricționare, suspendarea sau excluderea definitivă a unui Transportator din platforma Smarty determină restricționarea, suspendarea sau excluderea Șoferilor care au un cont de Șofer înscris în platforma Smarty ca fiind asociat contului de Transportator din platforma Smarty. 

 

 1. 7.MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 

În ce condiții se pot modifica Termenii și Condițiile?

  1. 7.1.Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a modifica prezenții Termeni și Condiții, inclusiv orice informații prevăzute în paginile la care fac trimitere hyperlink-urile, cu o perioadă de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, o asemenea modificare fiind opozabilă Transportatorului începând cu data acceptării Termenilor și Condițiilor în varianta modificată de către acesta ori la expirarea termenului de preaviz. 

  2. 7.2.Transportatorul are dreptul de a nu fi de acord cu modificările propuse de Smarty Ride Tech și de a pune capăt Termenilor și Condițiilor înainte de expirarea termenului de preaviz. 

  3. 7.3.Continuarea utilizării platformei Smarty de către Transportator sau de către Șoferii săi după modificarea Termenilor și Condițiilor sau a oricăror altor informații prevăzute în paginile la care fac trimitere hyperlink-urile, va corespunde cu acordarea consimțământului Transportatorului pentru modificările în cauză. 

  4. 7.4.Perioada de preaviz nu se va aplica în cazul în care Smarty Ride Tech:  

   1. 7.4.1.este supus unei obligații legale sau de reglementare ce impune modificarea Termenilor și Condițiilor;  

   2. 7.4.2.trebuie în mod excepțional să procedeze la modificarea Termenilor și Condițiilor pentru a răspunde unui pericol neprevăzut și iminent, în sensul protejării serviciilor de intermediere online, consumatorilor sau utilizatorilor persoane juridice împotriva fraudelor, virușilor, corespondenței nesolicitate (spam), breșelor de securitate sau a altor riscuri de securitate cibernetică. 

În ce condiții intervine încetarea Termenilor și Condițiilor?

  1. 7.5.Cu excepția altor cazuri de încetare prevăzute în mod expres, prezenții Termeni și Condiții încetează: 

   1. 7.5.1.ca efect al acordului Părților; 

   2. 7.5.2.prin denunțare unilaterală din partea Smarty Ride Tech, cu o notificare motivată pe Suport durabil cu 30 (treizeci) de zile anterior denunțării; 

   3. 7.5.3.prin denunțare unilaterală din parte Transportatorului, prin dezactivarea contului de Transportator, cu o notificare în prealabil cu 15 (cincisprezece) zile anterior denunțării prin care se solicită dezactivarea contului de Transportator; 

   4. 7.5.4.dacă Transportatorul nu acceptă modificările notificate conform prezenților Termeni și Condiții și în termenul de preaviz notifică Smarty Ride Tech intenția de a pune capăt Termenilor și Condițiilor; 

   5. 7.5.5.în alte situații prevăzute de prezenții Termeni și Condiții (inclusiv în cazul în care Smarty Ride Tech decide excluderea Transportatorilor conform 6.8 și următoarele). 

  2. 7.6.În baza unui preaviz de 30 (treizeci) de zile transmis pe Suport durabil, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a pune capăt Termenilor și Condițiilor prin dezactivarea contului de Transportator și a conturilor asociate de Șofer, dacă nu sunt furnizate Servicii de transport prin intermediul Smarty Ride Tech pe o perioadă de cel puțin 1 lună. În acest caz, Transportatorul poate solicita în mod justificat reactivarea conturilor Șoferilor. 

  3. 7.7.Termenele de preaviz astfel cum sunt prevăzute în prezenta secțiune nu își găsesc aplicabilitate în situațiile prevăzute de 6.14. deasupra. 

Care sunt consecințele încetării Termenilor și Condițiilor?

  1. 7.8.În urma încetării Termenilor și Condițiilor, contul de Transportator și conturile de Șofer asociate vor fi invalidate. 

  2. 7.9.În urma încetării Termenilor și Condițiilor orice creanțele neachitate între Părți vor rămâne valabile. 

  3. 7.10.Încetarea Termenilor și Condițiilor va avea efecte asupra tuturor acordurilor încheiate de către Smarty Ride Tech cu terțe părți pentru îndeplinirea Termenilor și Condițiilor în ceea ce privește Transportatorul/ Șoferii acestuia. 

  4. 7.11.La data încetării Termenilor și Condițiilor, indiferent de cauză:  

   1. 7.11.1.Transportatorul se angajează să returneze către Smarty Ride Tech toate datele, documentele, materialele și/sau echipamentele ce aparțin Smarty Ride Tech și care se găsesc în posesia Transportatorului și/ sau a Șoferilor săi;  

   2. 7.11.2.Smarty Ride Tech și Transportatorului i se aplică în continuare obligațiile prevăzute în prezentul document cu privire la confidențialitate, drept de autor și proprietate intelectuală, cât și procesarea datelor personale, care vor angaja în continuare răspunderea Părților chiar și după expirarea termenului acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prelungiri a acestuia, și orice alte obligații expres semnalate astfel în prezenții Termeni și Condiții. 

 

 1. 8.GESTIONAREA PLÂNGERILOR PRIN INTERMEDIUL SMARTY 

Cum se pot formula plângeri prin intermediul procesului intern de gestionare a plângerilor oferi de Smarty Ride Tech?

  1. 8.1.Smarty Ride Tech va pune la dispoziția Șoferilor/ Transportatorilor în mod gratuit prin e-mail sau printr-un formular electronic dedicat în cadrul platformei Smarty, posibilitatea de a formula plângeri cu privire la serviciile de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin platforma Smarty. 

  2. 8.2.Smarty Ride Tech asigură verificarea rapidă și eficientă a plângerilor primite, luând în considerare importanța și complexitatea aspectelor semnalate. Smarty Ride Tech va comunica emitentului plângerii rezultatul procesului intern de gestionare a acestora. 

  3. 8.3.Pentru claritate, acest sistem interne de gestionare a plângerilor este pus la dispoziția Șoferilor/ Transportatorilor și atunci când Smarty Ride Tech aplică sancțiuni acestora în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții. 

Cum poți rezolva disputele în mod alternativ prin intermediul Smarty?

  1. 8.4.În cazul disputelor legate de interpretarea și/sau executarea acestor Termeni și Condiții, Transportatorul are posibilitatea de a recurge la o metodă alternativă de rezolvare a disputelor, fără a împiedica utilizarea altor măsuri reparatorii.  

  2. 8.5.În vederea asigurării unui mod alternativ de soluționare a potențialelor dispute, Smarty Ride Tech permite prin e-mail sau prin completarea formularului prevăzut pe platforma online de soluționare a disputelor accesibil în platforma Smarty, posibilitatea Transportatorului de a solicita rezolvarea disputei prin intermediul mediatorilor. Astfel, Smarty Ride Tech va alege cel puțin doi mediatori autorizați și listați în tabloul din România disponibil la adresa https://www.cmediere.ro/mediatori/ pe ale căror date de contact le va pune la dispoziție la cerere.  

 

 1. 9.DISPOZIȚII DIVERSE 

 

Ce fel de servicii auxiliare oferă Smarty Ride Tech?

  1. 9.1.Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a acorda posibilitatea Șoferilor/ Transportatorilor să execute servicii de promovare în scopul creșterii popularității platformei Smarty în rândul Pasagerilor, sub rezerva dreptului acestora de a refuza prestarea serviciilor de promovare.  

  2. 9.2.Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a alege Șoferii/ Transportatorii cu care să colaboreze pentru serviciile de promovare acordate.  

  3. 9.3.Prestarea serviciilor de promovare de către Șoferi/ Transportatori va fi documentată pe un Suport durabil (de exemplu prin intermediul e-mail-ului, al platformei Smarty, prin contract de servicii, etc.) cu ocazia stabilirii fiecărui serviciu de promovare specific, anterior începerii prestării acestuia. 

  4. 9.4.Șoferii/Transportatorii vor fi îndreptăți la un onorariu pentru serviciile prestate în beneficiul Smarty Ride Tech, în cuantumul și termenii agreați cu Smarty Ride Tech. Facturarea serviciilor se face de către Smarty Ride Tech în numele și pe seama Șoferului/ Transportatorului, iar facturile astfel emise vor fi transmise către Șoferii / Transportatori. Fiecare parte rămâne responsabilă în mod individual pentru plata oricăror taxe aplicabile pentru sumele plătite, conform legislației. 

 

Ce fel de campanii promoționale oferă Smarty Ride Tech?

  1. 9.5.În vederea promovării serviciilor de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin intermediul platformei Smarty în rândul Șoferilor/ Transportatorilor, Smarty Ride Tech poate derula campanii promoționale adresate acestora, în baza unor regulamente de Campanie adoptate în acest sens și notificate prin platforma Smarty.  

  2. 9.6.În vederea promovării serviciilor de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin intermediul platformei Smarty în rândul Șoferilor/ Transportatorilor și/ sau în funcție de activitatea Șoferilor/ Transportatorilor în cadrul platformei Smarty, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a acorda reduceri comerciale la Prețul Serviciilor Smarty, notificând în mod corespunzător Șoferii/ Transportatorii vizați.  

 

Cum funcționează sistemul de rating al Șoferilor în cadrul platformei Smarty?

  1. 9.7.Smarty Ride Tech permite Pasagerilor ca la finalul fiecărei Curse să ofere o notă (un rating) Șoferului. 

  2. 9.8.Smarty Ride Tech poate stabili cu valoare obligatorie un rating mediu minim și un scor minim al activității pe care trebuie să îl atingă și să îl mențină Șoferii, pe care îl va notifica prin platforma Smarty. În situația în care Șoferul are un rating mediu minim sau un scor minim sub valorile stabilite de Smarty Ride Tech, atunci Smarty Ride Tech poate aplica una dintre sancțiunile prevăzute la 6.8 deasupra, cu posibilitatea Transportatorului/ Șoferului să justifice cauzele unui astfel de punctaj (inclusiv în caz de recenzii false) prin intermediul procesului intern de gestionare a plângerilor. 

 

Care sunt informațiile confidențiale și cum se angajează Părțile să respecte confidențialitatea acestora?

  1. 9.9.Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenții Termeni și Condiții, orice informații referitoare la colaborarea existentă între Transportator și Smarty Ride Tech încheiată ca urmare a acceptării acestor Termeni și Condiții („Informațiile Confidențiale”), care pot fi divulgate, înainte sau după executarea prezenților Termeni și Condiții, de orice Parte către cealaltă Parte, vor fi considerate confidențiale și, prin urmare, vor fi utilizate exclusiv în scopul prezenților Termeni și Condiții. 

  2. 9.10.Ambele Părți depun toate eforturile pentru a se asigura că Informațiile Confidențiale nu sunt divulgate altei persoane decât angajaților, agenților, reprezentanților sau consultanților care ar putea avea nevoie să acceseze astfel de Informații Confidențiale pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului acestor Termeni și Condiții sau pentru îndeplinirea obligațiilor aferente activităţii lor. Toți destinatarii menționați mai sus trebuie să se angajeze în mod expres, înainte de divulgarea Informațiilor Confidențiale, să păstreze secretul și confidențialitatea acestor informații 

  3. 9.11.Obligațiile de confidențialitate cuprinse în paragrafele precedente nu se aplică (i) cerințelor oricărei autorități competente, judiciare sau administrative de a divulga Informațiile Confidențiale; (ii) dacă Informațiile Confidențiale sunt în general cunoscute sau deja în domeniul public; (iii) dacă Informațiile Confidențiale au fost cunoscute Transportatorului înainte de acceptarea prezenților Termeni și Condiții, în măsura în care nu sunt aplicabile alte obligații de confidențialitate; sau (iv) în cazul în care Informațiile Confidențiale sunt divulgate Transportatorului de către o terță parte neavând obligații de confidențialitate. În cazul divulgării Informațiilor Confidențiale în conformitate cu punctul (i) de mai sus, partea care le divulgă depune toate eforturile pentru a notifica divulgarea către cealaltă Parte. 

 

Cine este titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra platformei Smarty?

  1. 9.12.Întregul conținut al platformei Smarty, inclusiv, dar fără a se limita la texte, imagini, grafică, programe de calculator, precum și orice alte date și aplicații, este proprietatea Smarty Ride Tech și/sau a partenerilor săi, fiind protejat în conformitate cu drepturile de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și toate celelalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.  

  2. 9.13.Smarty Ride Tech acordă Transportatorului și Șoferilor o licență de utilizare cu privire la interfața dedicată Transportatorilor, respectiv Șoferilor, a platformei Smarty, această licență fiind neexclusivă, netransmisibilă, temporară (pe durata pentru care continuă relația contractuală cu Smarty Ride Tech conform prezenților Termeni și Condiții), limitată teritorial la orașul în care sunt prestate Serviciile de transport. Nu este permisă utilizarea comercială suplimentară sau exploatarea drepturilor, serviciilor sau conținutului Prestatorului, în niciun fel. 

  3. 9.14.Licența acordată Transportatorului/ Șoferilor săi exclude dreptul de a subcontracta, modifica, copia, traduce, disemina, publica, transmite, distribui, prezenta sau cesiona drepturile către orice conținut publicat în platforma Smarty. 

  4. 9.15.Transportatorul acceptă și este de acord ca Smarty Ride Tech să stabilească modalitatea de prezentare și/ sau afișare a Serviciilor de transport în platforma Smarty. Transportatorul dă dreptul Smarty Ride Tech de a utiliza imaginea, numele, mărcile Transportatorului și/ sau orice derivate ale acestora, pentru a fi afișate în platforma Smarty sau pentru a fi utilizate în realizarea campaniilor sale publicitare. 

  5. 9.16.Transportatorul se angajează să nu prezinte serviciile sale utilizând imaginea/ numele/ mărcile Smarty Ride Tech și/ sau orice derivate ale acestora, în afara Curselor contractate prin intermediul Smarty fără acordul prealabil scris al Smarty Ride Tech, cu excepția cazului în care acesta prestează servicii de marketing la comanda Smarty Ride Tech. În cazul în care Transportatorul desfășoară campanii publicitare proprii făcând referire la relația de colaborare cu Smarty Ride tech sau afișând/ comunicând în orice mod imaginea/ numele/ mărcile Smarty Ride Tech și/sau orice derivate ale acestora, conținutul acestora trebuie aprobat în prealabil, în scris, de către Smarty Ride Tech. 

 

Cum are loc prelucrarea datelor cu caracter personal ale Transportatorilor/Șoferilor?

  1. 9.17.Modul în care datele cu caracter personal ale reprezentanților Transportatorilor și/ sau Șoferilor sunt prelucrate, precum și drepturile și obligațiile acestora sunt furnizate în documentul „Politica de confidențialitate”, aceasta făcând parte integrantă din acești Termeni și Condiții. 

  2. 9.18.Vă rugăm să aveți în vedere că Politica de Confidențialitate Smarty se aplică în situația în care Smarty Ride Tech este operator de date cu caracter personal, respectiv atunci când Șoferul își creează cont în Platformă și utilizează Serviciile Smarty în mod independent. Cu toate acestea, atunci când Șoferul utilizează Platforma Smarty printr-un cont alocat unui Transportator, prelucrarea datelor cu caracter Personal ale Șoferului are loc în baza politicii de confidențialitate a Transportatorului și depinde de funcționalitățile pe care Transportatorul le implementează. 

 

Cum vor putea fi transmise notificările prevăzute prin prezenții Termeni și Condiții?

  1. 9.19.Orice notificări din partea Smarty Ride Tech în baza prezenților Termeni și Condiții se consideră valabilă dacă este efectuată în una dintre modalitățile de mai jos, oricare fiind un Suport durabil:  

   1. 9.19.1.printr-o notificare sub formă de alertă sau mesaj prin platforma Smarty; 

   2. 9.19.2.pe e-mail la adresa de e-mail furnizată în relația cu Smarty Ride Tech; 

   3. 9.19.3.prin sms/ telefon; 

   4. 9.19.4.prin poștă/ curier/ împuternicit, în mod fizic, la adresele furnizate în relația cu Smarty Ride Tech.  

  2. 9.20.Orice notificare transmisă de Smarty Ride Tech în baza prezenților Termeni și Condiții către un Șofer se consideră valabilă și ca producând efecte și față de Transportator. 

  3. 9.21.Orice notificări din partea Șoferilor/ Transportatorilor, în afara celor care sunt specifice sistemului intern de soluționare a plângerilor prin intermediul Smarty astfel cum este prevăzut la art. 8 deasupra, se consideră valabile dacă sunt făcute prin: 

   1. 9.21.1. pe e-mail, la adresa contact@smarty-app.com; 

   2. 9.21.2.prin intermediul platformei Smarty; 

   3. 9.21.3.prin poștă/ curier/ împuternicit, în mod fizic, la adresa sediului Smarty Ride Tech. 

Ce se întâmplă în cazul în care anumite dispoziții ale acestor Termeni și Condiții devin invalide/ ineficace?

  1. 9.22.Acești Termeni și Condiții, împreună cu documentele la care se face referire, constituie întregul acord între Părți cu privire la subiectul său. În cazul în care prevederile acestor Termeni și Condiții sunt invalide sau neaplicabile, acest lucru nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase. În locul dispozițiilor lovite de cauze de ineficacitate se aplică o dispoziție valabilă conform legii pentru a produce efecte conform acestor Termeni și Condiții. 

Ce se întâmplă în cazul în care Șoferul unui Transportator avea creat în prealabil un cont de Șofer în platforma Smarty?

  1. 9.23.Transportatorul înțelege că în cazul în care toți sau o parte din Șoferii identificați de Transportator în platforma Smarty și asociați contului de Transportator au fost înrolați cu un cont de Șofer în platforma Smarty anterior acceptării de către Transportator a prezenților Termeni și Condiții și a înrolării cu un cont de Transportator în platforma Smarty, atunci cu privire la acești Șoferi Smarty Ride Tech nu are obligația de a furniza Transportatorului istoricul activității acestora și/ sau alte date privind activitatea acestora astfel cum au fost înregistrate în platforma Smarty anterior creării contului de Transportator și asocierii Șoferilor acestui cont de Transportator.  

 

Care este legislația aplicabilă și care sunt instanțele competente în caz de litigiu cu Smarty Ride Tech?

  1. 9.24.Relațiile contractuale sunt reglementate de legislația română.  

  2. 9.25.Instanțele române din București de la sediul Smarty Ride Tech vor fi competente exclusiv pentru toate litigiile care apar din cauza sau în legătură cu acești Termeni și Condiții pentru toate părțile implicate, cu excepția regulilor imperative de competență aplicabile conform legislației în vigoare. 

 

Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Părțile rămân independente, nefiind creată nicio situație de subordonare între Smarty Ride Tech și Transportator sau Șoferii identificați de Transportator. Pentru evitarea oricărui dubiu, în nicio situație nu se va putea considera că Șoferii identificați de Transportator sunt angajați, prepuși sau agenți ai Smarty Ride Tech.